• English
  • German
  • Polish
Print
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wprowadzenie
Opracowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ( ang. CSR - Corporate Social Responsibility) stało się jeszcze ważniejsze i istotniejsze dla IQ Metal A/S odkąd firma założyła IQ Metal Polska w maju w 2010 roku. Wraz z założeniem spółki zależnej w Polsce firma postawiła swój pierwszy krok na rynku światowym, który nieoczekiwanie stawia przed nią coraz to wyższe wymagania, aby wziąć odpowiedzialność za swoje działania.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – jest zazwyczaj oparta na globalnych zasadach, takich jak konwencja ONZ i wytyczne OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), dlatego polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odzwierciedla podstawowe zasady etyczne i wartości firmy IQ Metal. Stąd, IQ Metal stara się stworzyć zestaw zasad etycznych, które podkreślą, czego IQ Metal oczekuje od firmy, pracowników i dostawców w celu sprostania tym zasadom.

Pracownicy
IQ Metal jest firmą, którą zawsze przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów na rynku pracy. Dodatkowo, oferuje pracownikom atrakcyjne warunki pracy, takie jak: systemy opieki zdrowotnej, elastyczne zatrudnienie, elastyczne przejście na emeryturę, itp. Wynagrodzenia i godziny pracy są zgodne z obecnymi uregulowaniami prawnymi, jak również z układami zbiorowymi. IQ Metal uznaje prawa swoich pracowników do zrzeszania się w dowolnej organizacji prawnej lub związku oraz prawa do uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych. Firma jest zrzeszona w organizacji pracodawców w DI. Ponadto, IQ Metal bierze społeczną odpowiedzialność, m. in. zatrudniając osoby o ograniczonej zdolności do pracy, kształcąc praktykantów, itp.

Środowisko wewnętrzne
Dobrze zorganizowana procedura bezpieczeństwa zapewnia, że IQ Metal utrzymuje i rozwija środowisko pracy, które jest zdrowe i bezpieczne dla pracowników. Ponadto, środowisko pracy firmy jest stale oceniane w kategorii najwyższego autorytetu.

Środowisko zewnętrzne
IQ Metal jest firmą działającą na światowym rynku produkcji zarówno w Danii, jak i w  Polsce. W związku z tym, IQ Metal podjęła społeczną odpowiedzialność w podejściu do środowiska zewnętrznego. Między innymi firma sponsoruje lokalne sporty, stowarzyszenia dla dzieci chorych na raka, SOS Wioski Dziecięce, a poza tym aktywnie uczestniczy w społeczności lokalnej.

Wymagania środowiskowe
IQ Metal bezkompromisowo przestrzega obecnych przepisów w zakresie wymagań środowiskowych. Z wyjątkiem procesu wentylacji, żadne substancje z procesów produkcji
nie są odprowadzane do zewnętrznego otoczenia. Ponadto, związek chloru w produkcji nie występuje, jak również IQ Metal dąży do zmniejszenia ilości odpadów oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Korupcja
Ponieważ IQ Metal rozwinęła się z lokalnej w międzynarodową firmę, stało się istotne rozważenie nowych aspektów, takich jak m.in. korupcja. Firma IQ Metal oczekuje najwyższego stopnia uczciwości i lojalności we wszystkich kontaktach biznesowych
oraz unika wszelkich form korupcji, bezpośrednich, jak również pośrednich, oszustw, przekupstw itp.

Zatrudnianie dzieci
IQ Metal uznaje prawo dziecka do bycia dzieckiem i edukacji, i dlatego firma nie zatrudnia dzieci, które podlegają obowiązku szkolnemu.
Pełnoetatowi pracownicy poniżej 18 lat są wyłącznie zatrudniani w związku z edukacją uczniów.

IQ Metal oczekuje, że pracownicy i dostawcy firmy przestrzegają wysokich wymagań etycznych. Jako minimum, dostawcy muszą spełniać i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym momencie. EmployeesIQ Metal is organised and complies with all the applicable agreements on the labour market. Additionally, the employees are offered attractive work-related conditions such as health systems, flexible employments, flexible senior retirements, etc. The wages and working hours do always comply with the current legislations as well as the collective agreements. IQ Metal acknowledges their employees right to organise in any legal organisation or union and to participate in collective bargaining. The company is organised in an employer organisation within DI. Furthermore, IQ Metal takes a social responsibility by, among other things, employing people with reduced working capacity, education of apprentices etc.Internal environment
A well-organised safety procedure must ensure that IQ Metal maintains and develops a working environment, which is healthy, safe and secure to the employees. Moreover, working environment of the company’s shall continuously be rated in the highest authority category.


External environment
IQ Metal is a company that operates on a global market with production in both Denmark and Poland and consequently, IQ Metal has taken a social responsibility in the approach towards the external environment. Among other things, the company sponsors local sports, associations for children with cancer, SOS Children’s Villages and besides this participates actively in the local community.


Environmental requirements
IQ Metal complies uncompromising with the current legislation in terms of the environmental requirements. With the exception of process ventilation, no substances from the processes and production are discharged into the external environment. Additionally, compound of chlorine in the production is non-existent and IQ Metal strives to reduce waste and reduce pollution of air, soil and water.


Corruption
As IQ Metal has developed from local to global it has become relevant to deliberate on new aspects such as corruption among other things. IQ Metal expects the highest degree of integrity and honesty in all business activities and the company must avoid any form of corruption, direct as well as indirect, fraud, bribery etc.

Child labour
IQ Metal acknowledges children’s right to be children and to educate and therefore, the company does not employ children who are under the mandatory school age. Full time employees under 18 are only employed in connection with the education of apprentices. 

IQ Metal expects that employees and suppliers comply with the company’s high ethical policies. As a minimum, suppliers must meet and follow the current laws at any given time

 
 
 
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

IQ Metal A/S    |    Birkemosevej 1    |    DK-8361 Hasselager    |    Denmark    |    Phone +45 8738 9011    |    Fax +45 8738 9030