GDPR

IQ Metal wdrożył środki bezpieczeństwa i polityki IT, które zapewniają zgodność z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego zmiany wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Klauzula Informacyjna RODO.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  IQ Metal Sp. z o.o. ul. Kniewska 7, 70-846 Szczecin. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w czasie trwania umowy będą     wykorzystywane w następujących celach realizacji umowy cywilnoprawnej  -  przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b i 1c, art. 9 ust. 2h RODO) oraz w celu ustalenia i realizacji szczególnych uprawnień przysługujących Państwu wynikających z kodeksu cywilnego - przez okres wynikający z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 9 ust. 2b RODO).
We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pani/Pana danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań

3. Pani/Pana dane przekazujemy

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne
b)podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze
2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

4. Może Pani/Pan złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1. sprostowanie (poprawienie) danych;
2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie IQ Metal Sp. z o.o.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez  IQ Metal Sp. z o.o. danych oraz od celu ich przetwarzania.

5. Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
lub
2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Zgoda

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych nie jest konieczne do zawarcia umowy o pracę, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Skarga

Może Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

IQ Metal Sp. z o.o. ul. Kniewska 7, 70-846 Szczecin, tel. +48 91 881 50 53

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych - iod@iqmetal.com.

 

 
 
 
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

IQ Metal A/S    |    Birkemosevej 1    |    DK-8361 Hasselager    |    Denmark    |    Phone +45 8738 9011    |    Fax +45 8738 9030